Resort Kroměříž
Navigace
Stránky
Sociální sítě
Resort Kroměříž
0
0 Kč

Garance výměny

Garance výměny

Ať už nakoupíte jakýkoliv produkt, je možné jej následně vyměnit a máte u nás alokovány peníze v dané hodnotě. Neplatí to však u balíčků služeb, kde ubytování je přesně spočítané s cenou služeb. Pokud však i tak potřebujete něco změnit, budeme se snažit vám vyjít vstříc. 

Naše recepční však musí všechna místa obvolat a zajistit přesné termíny, nechejte jim prosím na tuto operativu dostatek času. 

Jak na to

Jak na to

Celý systém vybrání zážitku či ubytování v Kroměříži je velmi jednoduchý. 

 

- Vyberete si zážitek, či univerzální poukaz, balíček, či ubytování v Kroměříži

- dáte je do košíku

- zkontrolujete v Košíku

- zvolíte, zda chcete zaslat Dárkové balení poštou, nebo stačí voucher emailem. V případě dárkového balení není uvedena cena (na univerzálním poukazu samozřejmě ano)

- zaplatíte a my Vám pošleme voucher - poukaz

- následně před využitím služby se domluvíte s našemi recepčními na konkrétním termínu využití, případně na využití jiných služeb a recepční Vám nabídnou a potvrdí termíny. 

- Po příjezdu navštívíte naši recepci, kde obdržíte poukazy na konkrétní objednané služby s termíny a časy využití, případně vouchery na útratu v restauracích či barech

- V případě využití jiného ubytování, než které bylo v balíčku - doplatíte, či Vám vrátíme peníze.

Výměna zdarma

Výměna zdarma

Samozřejmostí je, že veškeré zážitky a služby si můžete vyměnit, a to zdarma. Tato služba není zpoplatněna právě proto, aby obdarovaný dostal zážitek ušitý i jemu na míru, protože ne vždy kupující dárek správně odhadne.

To však neplatí pro balíčky, ve kterých ubytování je přesně dáno a zkalkulováno s cenou služeb. 

Poštovné zdarma

Poštovné zdarma

V případě, že máte zájem o doručení dárkového balení a zaplatíte přes platební bránu, rozhodli jsme se pro Vaši spokojenost a jednoduchost, že nebudeme účtovat poštovné.

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen ,,VOP´´)

 1. Všeobecná ustanovení

ČERNÝ OREL pivovar s.r.o., se sídlem Velké náměstí 24, Kroměříž, IČ: 01451243, DIČ: CZ01451243, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, vložka C 78157, je také jako cestovní agentura poskytovatelem dárkových a zážitkových služeb a organizátorem cestovního ruchu na území Kroměřížska, dále jako RESORT KROMĚŘÍŽ.

Všeobecné obchodní podmínky (dále „VOP“) upravují smluvní vztahy a vymezují práva a povinnosti mezi ČERNÝ OREL pivovar s.r.o. (RESORT KROMĚŘÍŽ)  a objednateli služeb, nebo třetí osobou, v jejíž prospěch je služba objednána, nebo která službu využije. Veškeré smluvní vztahy se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují tyto VOP, občanským zákoníkem (zákon číslo 89/2012 Sb. v platném znění) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon číslo 634/1992 Sb. v platném znění). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy těmito VOP a občanským zákoníkem (zákon číslo 89/2012 Sb. v platném znění).

 1. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiná smlouva, kde na jedné straně vystupuje podnikatel a na druhé straně spotřebitel; spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Poskytovatel služeb nebo též poskytovatel (ČERNÝ OREL pivovar s.r.o..) - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti; je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiného podnikatele (dále jen „dodavatel služeb“) poskytuje služby.

Objednatel služby nebo též objednatel - (i) objednatelem může být spotřebitel, tj. osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti; je to fyzická či právnická osoba, která užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito službami; (ii) objednatelem může být také podnikatel, který užívá služby za účelem svého podnikání s těmito službami.

Příjemce služby nebo též příjemce - je jím buď přímo objednatel služby nebo třetí osoba v jejíž prospěch byla smlouva uzavřena, a ta s ní projevila souhlas, příp. třetí osoba které příjemce služby svá práva a povinnosti ze smlouvy postoupil.

Uzavření smlouvy - objednávka objednatele je návrhem na uzavření smlouvy a samotná smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu poskytovatele služeb objednateli s tímto jeho návrhem (potvrzením objednávky ze strany poskytovatele služeb); od tohoto okamžiku mezi poskytovatelem a objednatelem vznikají vzájemná práva a povinnosti; je-li smlouva uzavřena ve prospěch třetí osoby, ta se stává oprávněnou až okamžikem, kdy se smlouvou projeví souhlas; dokud třetí osoba neprojeví souhlas, smlouva vyvolává účinky jen mezi smluvními stranami, které ji uzavřely - do té doby má právo na plnění ta smluvní strana, která plnění ve prospěch třetí osoby vyhradila (totéž platí, pokud třetí osoba souhlas odepřela). Souhlasem příjemce služeb s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se rozumí souhlas zaslaný při žádosti o rezervaci konkrétního termínu poskytnutí služby. Uplatní-li příjemce zážitkový certifikát/poukaz, má se za to, že příjemce služeb s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami projevil souhlas. Za případné chyby při přenosu dat nenese Poskytovatel odpovědnost.

Službou jsou veškeré služby poskytované Poskytovatelem objednateli nebo příjemci služby za podmínek stanovených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách.

Poukazem /voucherem je poukázka prokazující oprávnění objednatele nebo příjemce služby využít službu blíže specifikovanou v průvodním dopise a na internetových stránkách www.resort-kromeriz.cz za podmínek stanovených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách. Poukaz následně také slouží jako vstupenka na zážitek, který na recepci RESORT KROMĚŘÍŽ může být změněn na dílčí poukázky na služby v resortu Kroměříž.

Univerzální poukaz – je poukaz na poskytnutí služeb s uvedením bodové/kreditové hodnoty opravňující k využití služby dle výběru příjemce služby za podmínek stanovených v těchto VOP.

Balíček – je poukaz na poskytnutí služeb s uvedením bodové/kreditové hodnoty opravňující k využití služby dle výběru příjemce služby za podmínek stanovených v těchto VOP.

Provozovatel cestovní kanceláře (cestovní kancelář) – je podnikatel, který je na základě koncese oprávněn organizovat, nabízet a prodávat zájezdy ve smyslu ustanovení § 1 zákona č. 159/1999 Sb., zákona o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

III. Informace o uzavřené smlouvě a Všeobecných obchodních podmínkách

Odesláním objednávky (tj. návrhu na uzavření smlouvy) objednatel stvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi bezvýhradně a plně souhlasí.

Tyto VOP tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Tyto VOP jsou zobrazeny na internetových stránkách www.resort-kromeriz.cz.

 1. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje objednatele, resp. příjemce těchto služeb potřebné pro komunikaci s těmito osobami, budou použity výhradně pro účely plnění uzavřené smlouvy, včetně rezervace služeb (aktivit) nebo jejích změn. Objednatel, příp. příjemce služeb projevuje spolu se souhlasem s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami i souhlas s užitím jeho osobních údajů v rozsahu kontaktních údajů (jméno, příjmení, telefonní číslo, email a adresa) pro potřeby plnění smlouvy a dále pro účely vnitřních rozborů a analýz.

V případě, kdy je příjemcem služeb osoba odlišná od objednatele, mohou být její osobní údaje použity pouze pro účely splnění smlouvy, k jakémukoliv dalšímu zpracování jejích osobních údajů je nutný její výslovný souhlas.

Poskytovatel služeb tímto informuje objednatele, případně třetí osobu, v jejíž prospěch je smlouva uzavřena:

1) o jeho právu požadovat opravu svých osobních údajů,

2) o jeho právu přístupu k osobním údajům v souladu s ustanovením § 12 zákona

o ochraně osobních údajů, tedy právu požádat o informaci o zpracování svých osobních údajů s tím, že poskytovatel služeb je povinen mu tuto informaci bez zbytečného odkladu předat,

3) že pokud zjistí nebo se bude domnívat, že poskytovatel služeb provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 1. a) požádat poskytovatele služeb o vysvětlení,
 2. b) požadovat, aby poskytovatel služeb odstranil takto vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci jeho osobních údajů.

Osobní údaje zákazníků jsou uchovávány v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů (zákon číslo 101/2000 Sb. v platném znění). Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu poskytovatele služeb a nejsou poskytovány třetím osobám. Výjimku představují externí dodavatelé služeb a třetí osoby zajišťující doručení zboží, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu (jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a email), nutném pro splnění smlouvy. Objednatel, příp. příjemce služeb projevuje spolu se souhlasem s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami i souhlas s tím, že přepravce využívá výše uvedené údaje k účelu doručení objednaného zboží a dále že přepravce je oprávněn k tomuto účelu zmocnit i třetí osoby.

Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána elektronicky a/nebo v tištěné podobě.

Objednatel či příjemce služeb projevuje spolu se souhlasem s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami i souhlas se zasíláním informací o připravovaných aktivitách poskytovatele služeb (tj. slevách, akcích apod.).

Poskytovatel služeb vyhodnocuje pro statistické účely informace o užívání internetových stránek www.resort-kromeriz.cz (např. počet uživatelů navštěvujících tyto stránky, odkud byl vstup na internetové stránky učiněn).

Tyto informace jsou pouze číselné (bez osobních údajů) a budou použity pro potřeby vnitřních rozborů a analýz za účelem zlepšení kvality internetových stránek poskytovatele služeb.

Veškeré materiály a informace na stránkách poskytovatele služeb jsou výhradně duševním vlastnictvím této společnosti nebo osob s ním spolupracujících. Tyto materiály a informace nesmí být jakkoliv použity nebo upravovány bez souhlasu poskytovatele služeb.

Internetové stránky poskytovatele služeb mohou obsahovat odkazy na jiné internetové stránky třetích osob; poskytovatel služeb není odpovědný za obsah takových internetových stránek a za služby na nich nabízené.

V souladu s ustanovením § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákona o některých službách informační společnosti) může Firma na zážitky s.r.o. použít elektronický kontakt získaný od svého zákazníka pro potřeby šíření obchodních sdělení týkajících se jejích vlastních obdobných výrobků nebo služeb (pro zasílání newsletterů), a to i bez předchozího výslovného souhlasu zákazníka. Každý zákazník má v tomto případě při zaslání každé jednotlivé zprávy (každého jednotlivého newsletteru) možnost zdarma odmítnout souhlas s takovýmto využitím svého elektronického kontaktu, a to kliknutím na příslušný výslovný odkaz v newsletteru.

 1. Předmět smlouvy
 2. Předmět smluvního vztahu

Předmětem smluvního vztahu je závazek poskytovatele služeb zajistit dodání služeb popsaných ve smlouvě (tedy objednávce a jejím potvrzení) a závazek objednatele zaplatit za poskytnutí těchto služeb poskytovateli sjednanou cenu a služby za stanovených podmínek využít. Smluvní vztah vzniká mezi objednatelem služby a poskytovatelem služeb doručením potvrzení objednávky ze strany poskytovatele objednateli (tj. okamžikem uzavření smlouvy).

 1. Objednávka

Objednávku služeb lze učinit prostřednictvím internetových stánek poskytovatele služeb, telefonicky, osobně (v provozovnách poskytovatele služeb uvedených na www.resort-kromeriz.cz) nebo e-mailem. Objednávka představuje návrh objednatele na uzavření smlouvy, jejímž předmětem bude poskytnutí služby uvedené v objednávce, za podmínek v ní a v těchto VOP uvedených.

Objednán může být zážitkový poukaz, univerzální poukaz nebo balíček.

Při telefonické nebo emailové objednávce obdrží objednatel VOP spolu s doručeným certifikátem/poukazem k poskytnutí služby. Učiněním telefonické či emailové objednávky objednatel potvrzuje, že se seznámil s Všeobecnými obchodními podmínkami a že s uzavřením smlouvy za podmínek v nich uvedených souhlasí. Smlouva mezi poskytovatelem služeb a objednatelem je v tomto případě uzavřena zaplacením služby dle čl. VII. těchto Všeobecných smluvních podmínek.

 1. Dárkový balíček, jeho předání a převzetí

Poskytovatel služeb doručí objednateli nebo třetí osobě, v jejíž prospěch je smlouva sjednána dárkový balíček (zážitkový certifikát/poukaz, univerzální certifikát/poukaz nebo zážitkový balíček – dle objednávky). Místem dodání dárkového balíčku je místo takto označené objednatelem v objednávkovém formuláři či při telefonické objednávce. Za doručení dárkového balíčku příjemci služeb se považuje jeho převzetí příjemcem služeb nebo jinou oprávněnou osobou zdržující se v době doručení na místě dodání.

Součástí dárkového balíčku je dárkový certifikát/poukaz a průvodní dopis obsahující další podmínky, za kterých bude zážitek realizován s ohledem na jeho charakter, platnost poukazu a bezpečnostní kód (tj. číslo přidělené poskytovatelem služeb). Součástí dárkového balíčku jsou dále tyto VOP. Součástí zásilky obsahující dárkový balíček je též faktura. Při převzetí dárkového balíčku osobně na některém z prodejních stánků poskytovatele slouží jako doklad účtenka z registrační pokladny, eventuelně paragon.

 1. Čerpání objednaných služeb, platnost a rezervace

Zážitkový certifikát/poukaz lze využít pro čerpání služby v přiloženém průvodním dopise, má-li klient zájem čerpat na základě zážitkového certifikátu/poukazu jinou službu, bude za tímto účelem nominální hodnota zážitkového certifikátu/poukazu převedena na body/kredit, kdy jeden bod má hodnotu 1,- Kč včetně DPH. Poskytovatel vytvoří příjemci služby virtuální bodové/kreditové konto. Hodnota univerzálního certifikátu/poukazu a zážitkového balíčku je uvedena přímo v bodech/kreditu. Při prvním výběru konkrétního zážitku z univerzálního certifikátu/poukazu nebo zážitkového balíčku vytvoří automaticky poskytovatel služeb příjemci služeb virtuální bodové/kreditové konto. Pokud je konkrétní zážitek čerpán z bodů/kreditu, univerzálního certifikátu/poukazu či zážitkového balíčku, není již možné tento konkrétní zážitek dále vyměnit za jiný. Za body/kredit nelze požadovat finanční náhradu.

V případě podezření na nekalé jednání ve vztahu k bodovému/kreditovém kontu (ať již ze strany příjemce služeb či třetí osoby), poskytovatel služeb si vyhrazuje právo provést monitoring aktivit ve vztahu k tomuto bodovému/kreditovém kontu za účelem prošetření tohoto podezření.

Pro vyloučení pochybností poskytovatel služeb výslovně prohlašuje, že součástí smluvních podmínek smlouvy uzavřené mezi poskytovatelem služeb a příjemcem služeb není povinnost poskytovatele služeb vyměnit zážitkový certifikát/poukaz, univerzální certifikát/poukaz nebo zážitkový balíček za protihodnotu ve formě peněz.

Zážitky pořádané v exkluzivní termín není možné z důvodu této exkluzivity vyměnit za jiný. O této skutečnosti bude objednatel informován při zakoupení služby a dále bude tato informace uvedena v průvodním dopise přiloženém k zážitkovému certifikátu/poukazu.

Platnost pro využití služby uvedené v zážitkovém certifikátu/poukazu i platnost bodů/kreditu ze zážitkového certifikátu/poukazu, univerzálního certifikátu/poukazu a zážitkového balíčku je stanovena v závislosti na datu, kdy byly zážitkový certifikát/poukaz, univerzální certifikát/poukaz a zážitkový balíček zakoupeny, a tato informace je jasně uvedena na dodaném voucheru.

Po uplynutí doby platnosti zážitkového certifikátu/poukazu, univerzálního certifikátu/poukazu nebo zážitkového balíčku či bodů/kreditu ztrácí příjemce služby nárok na poskytnutí služby a závazek poskytovatele služeb uplynutím doby platnosti zaniká. Poskytovateli služeb v důsledku toho vzniká nárok na smluvní pokutu ve výši uhrazené ceny jako sankce za porušení povinnosti objednatele využít služby za stanovených podmínek v souladu s čl. V. odst. 1 těchto Všeobecných smluvních podmínek.

Zážitkový certifikát/poukaz, univerzálního certifikát/poukaz i zážitkový balíček obsahuje unikátní citlivé údaje nezbytné pro využití příslušné služby, a to unikátní číslo poukazu, bezpečnostní kód Příjemce služby je povinen tyto unikátní citlivé údaje chránit tak, aby nemohly být zneužity třetí osobou. Poskytovatel služeb nemá možnost jakkoli ověřit, zda služba (zážitek) je využívána oprávněnou osobou, která si zážitkový certifikát/poukaz, univerzální certifikát/poukaz nebo zážitkový balíček koupila nebo ho jinak náležitě získala. Pokud příjemce služeb tyto unikátní citlivé údaje zveřejní nebo je jinak zpřístupní třetí osobě, která je neoprávněně využije pro čerpání služby, nese následky tím způsobené, tedy především ztrátu možnosti službu sám využít. Poskytovatel služeb nemá možnost tomu nijak zabránit.

Oprávnění využít službu může být převedeno na třetí osobu, přičemž osoba převádějící toto oprávnění je povinna informovat nového oprávněného o právech a povinnostech plynoucích z uzavřené smlouvy.

Rezervace termínu a místa využití konkrétní služby musí být sjednána s poskytovatelem služeb tak, aby služba byla využita do konce doby platnosti bodů/kreditu nebo zážitkového certifikátu, univerzálního certifikátu/poukazu nebo zážitkového balíčku resp. doby platnosti stanovené na průvodním dopise, a to tak, aby žádost o rezervaci byla učiněna ve stanovené lhůtě minimálně 4 týdnů před požadovaným termínem využití zážitku. Lhůta pro podání žádosti o rezervaci je minimální a je ji třeba vždy posuzovat s ohledem na charakter konkrétního zážitku, jeho případnou sezónnost a aktuální vytíženost. Příjemce služby požádá o rezervaci termínu a místa prostřednictvím kontaktních údajů na www.resort-kromeriz.cz.

Poskytovatel služeb se zavazuje nabídnout termín a místo využití služby příjemci služby do 10 pracovních dnů ode dne obdržení žádosti. Po telefonickém potvrzení nabízeného termínu příjemcem zašle poskytovatel služby příjemci služby závaznou rezervaci e-mailem, čímž se rezervace stává závaznou.

Zážitky pořádané v exkluzivní termín se konají v předem určeném termínu. O této skutečnosti bude objednatel informován při zakoupení služby a dále bude tato informace uvedena v průvodním dopise přiloženém k zážitkovému certifikátu/poukazu.

Příjemci služby v den čerpání služby budou předloženy k podpisu dokumenty související s čerpáním této služby. Dokumenty je možné příjemci služby zaslat předem k nahlédnutí, ovšem pouze na výslovné předchozí vyžádání příjemcem služby.

 1. Storno rezervace
 2. a) Příjemcem služby:

Příjemce služby je oprávněn zrušit rezervaci služby obecně nejpozději 3 pracovní dny před sjednaným termínem poskytnutí služby (a to v pracovní době poskytovatele uvedené na webu) a sjednat v rámci doby platnosti certifikátu/poukazu termín nový. Je-li ve specifikaci zážitku (v průvodním dopise, který je nedílnou součástí každého dárkového balíčku) uvedena jiná lhůta pro zrušení rezervace služby, platí tato lhůta, nikoli lhůta 3 pracovních dnů dle předchozí věty.

Pokud příjemce služby poruší svou smluvní povinnost dle předchozího odstavce a rezervace bude zrušena později než v uvedené lhůtě nebo pokud se klient k čerpání služby vůbec nedostaví, je příjemce služby oprávněn žádat o novou rezervaci v rámci doby platnosti certifikátu/poukazu, je však povinen zaplatit poskytovateli smluvní pokutu, jejíž výše bude odpovídat výši nákladů vynaložených poskytovatelem služeb, příp. dodavatelem služeb v souvislosti s původní rezervací, maximálně však ve výši ceny objednané služby.

Klient je oprávněn v době platnosti certifikátu/poukazu sjednat termín poskytnutí služby po uplynutí platnosti certifikátu/poukazu, ovšem po uplynutí jeho platnosti již nelze tento termín ze strany Klienta měnit.

Zážitky pořádané v exkluzivní termín se konají v předem určeném termínu. Rezervaci nelze příjemcem služby stornovat. O této skutečnosti bude objednatel informován při zakoupení služby a dále bude tato informace uvedena v průvodním dopise přiloženém k zážitkovému certifikátu/poukazu.

 1. b) Poskytovatelem služeb:

Poskytovatel je oprávněn zrušit rezervaci služby nejpozději 3 pracovní dny před sjednaným termínem poskytnutí služby (a to v pracovní době do 17:30 hod.). Objednatel má v takovém případě právo sjednat si termín nový. Pokud za této situace nebude možné si zážitek rezervovat v rámci platnosti certifikátu/poukazu, bude mu poskytovatelem služby doba platnosti certifikátu/poukazu prodloužena tak, aby mohl být rezervován nejbližší možný termín.

Storno rezervace učiněné poskytovatelem později než ve výše uvedené lhůtě, zakládá právo příjemce služby na náhradu škody vzniklé mu v přímé souvislosti se zrušením rezervace (např. účelně vynaložené náklady na dopravu do místa poskytnutí služby), a to maximálně do výše ceny objednané služby. V tomto případě má příjemce služby nárok na sjednání nového termínu v rámci platnosti certifikátu/poukazu, popř. nebude-li možný termín v rámci doby platnosti certifikátu/poukazu, tak nejbližší možný termín.

Pokud však bude rezervace stornována z důvodu vyšší moci (zejména počasí, pokud má vliv na poskytnutí služby apod.), má příjemce služby nárok na sjednání nového termínu v rámci platnosti certifikátu/poukazu, popř. nebude-li možný termín v rámci doby platnosti certifikátu/poukazu, tak nejbližší možný termín, nemá však nárok na náhradu škody vzniklé mu v souvislosti se zrušením rezervace.

Zážitky pořádané v exkluzivním termínu se konají v předem určeném termínu. Exkluzivní termín může být poskytovatelem stornován (z důvodu zásahu vyšší moci = počasí, apod) a přesunut na jiný. O této skutečnosti bude objednatel informován při zakoupení služby a dále bude tato informace uvedena v průvodním dopise přiloženém k zážitkovému certifikátu/poukazu.

U některých služeb platí specifické storno podmínky. Jejich znění je vždy uvedeno na průvodním dopise, který je součástí objednaného zážitku.

 1. Práva a povinnosti smluvních stran

Obecná práva a povinnosti

Příjemce služby je povinen sám posoudit, zda je zdravotně a fyzicky způsobilý k bezpečnému absolvování vybrané služby. Informace o případných omezeních, které se mohou týkat některých nabízených aktivit (např. věk, zdravotní a tělesná způsobilost, případně požadavek na zdravotní prohlídku), jsou uvedeny v nabídce poskytovatele u každé takové služby, a dále jsou uvedeny v průvodním dopise, který je nedílnou součástí každého dárkového balíčku. Příjemce služby využívá vybranou službu zcela na svou vlastní odpovědnost.

Příjemce služby je povinen obstarat si všechny potřebné dokumenty nutné k využití služby (např. cestovní doklady, pojištění, potvrzení o lékařské prohlídce apod.). Seznam potřebných dokumentů je vždy uveden v průvodním dopise, který je součástí dárkového balíčku.

Poskytovatel služeb nenese žádnou odpovědnost za případné škody, vzniklé v důsledku neplatnosti nebo neúplnosti potřebných dokumentů, které si zajišťuje příjemce služby.

Příjemce služby je povinen dostavit se na vlastní náklady ve sjednaném termínu na místo poskytnutí služby.

Příjemce služby je povinen dostavit se na místo poskytnutí služby s certifikátem/poukazem pro tento zážitek určeným (tj. označeným číslem shodným s číslem certifikátu/poukazu v e-mailové závazné rezervaci) a certifikát/poukaz odevzdat dodavateli služeb (resp. jeho zástupci/ subdodavateli/odpovědné osobě) na místě poskytnutí služby. Pokud příjemce služby nepředloží před poskytnutím služby certifikát/poukaz, bude rezervace považována za pozdě stornovanou/nestornovanou ze strany příjemce služby s důsledky uvedenými v čl. V. odstavci 6 písm. a) těchto Všeobecných obchodních podmínek; tzn. stejné důsledky jako když se příjemce služby nedostaví.

Objednatel je povinen zajistit doprovod a dohled dospělé osoby, pokud je příjemcem služby osoba mladší 15-ti let, popřípadě zajistit souhlas zákonného zástupce při účasti osoby mladší 18 let, je-li bez jeho doprovodu.

Poskytovatel služby se zavazuje prostřednictvím dodavatele služeb zajistit na místě poskytnutí služby odpovědnou osobu, která proškolí příjemce služby a seznámí ho se všemi povinnostmi a podmínkami, kterými se musí řídit po dobu uskutečnění služby.

Příjemce služby odpovídá za škody, které způsobí poskytovateli služeb nebo jeho dodavateli služeb v rámci čerpání služeb z důvodu porušení pokynů odpovědné osoby, se kterými byl seznámen před poskytnutím služby nebo prostřednictvím certifikátu/poukazu a/nebo průvodního dopisu.

Příjemce služby má možnost v případě zájmu čerpat u dodavatele služeb další služby nad rámec služeb zakoupených od poskytovatele služeb, vždy však pouze na základě přímé domluvy s dodavatelem služeb. Příjemce služby je v tomto případě povinen zaplatit cenu těchto služeb přímo dodavateli služeb.

VII. Cena a platební podmínky

 1. Cena poskytovaných služeb

Cena nabízených služeb je vždy uvedena na internetových stránkách poskytovatele služeb. Cena služby dle konkrétní uzavřené smlouvy je vždy uvedena v objednávce služby a na faktuře obsažené v zásilce dárkového balíčku. Při osobním odběru slouží jako doklad účtenka z registrační pokladny. Cena je vždy uvedena včetně příslušné sazby DPH.

Platba musí být provedena v českých korunách. V případě úhrady bankovním převodem hradí zákazník veškeré bankovní poplatky, tak aby poskytovateli služeb byla sjednaná cena za služby připsána na jeho účet v plné výši.

 1. Cena za dopravu

K ceně poskytované služby (viz předcházející odstavec) budou připočteny náklady za doručení dárkového balíčku, stanovené v závislosti na způsobu zvolené dopravy nabízené na internetové adrese www.resort-kromeriz.cz.

 1. Cena za dárkové balení

K ceně poskytované služby bude dále připočteno balné ve výši dle aktuálního ceníku na internetových stránkách poskytovatele služeb.

VIII. Odstoupení od smluvního vztahu

1) Poskytovatel služby je oprávněn okamžitě odstoupit od smlouvy v následujících případech:

 1. a) V případě zrušení poskytování požadované služby ze strany dodavatelů služeb. O zrušení služeb je poskytovatel služeb povinen příjemce služeb informovat nejpozději při žádosti o rezervaci služby. Objednatel služby má v tomto případě nárok na vrácení zaplacené ceny. Smluvní strany jsou dále oprávněny se dohodnout na poskytnutí náhradní služby v hodnotě původně sjednané služby. V tomto případě převede poskytovatel služeb zaplacenou cenu služby na body/kredit (jeden bod má hodnotu 1,- Kč včetně DPH), které může příjemce služby následně využít pro úhradu ceny za náhradní službu dle vlastního výběru.
 2. b) Z důvodů hrubého porušení povinností příjemce služeb plynoucích z uzavřené smlouvy. V takovém případě má poskytovatel služeb nárok na uhrazení nákladů vynaložených v souvislosti s plněním uzavřené smlouvy stanovených paušálně jako 30% z ceny služby.

2) Objednatel má právo okamžitě odstoupit od smlouvy v následujících případech:

 1. a) V případě hrubého porušení povinností poskytovatele služeb plynoucích z uzavřené smlouvy.
 2. b) Objednatel, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí plnění, pokud byla smlouva uzavřena distančním způsobem (internet, e-mail, telefon), a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. Rozhodne-li se objednatel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy odeslat poskytovateli služeb nejpozději do 14. dne od převzetí certifikátu/poukazu (dárkového balíčku). Objednatel, který je spotřebitel, však nemůže takto odstoupit od smluv v případech stanovených v ustanovení § 1837 občanského zákoníku (zákon číslo 89/2012 Sb. v platném znění). Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy v souladu s tímto čl. VIII. odst. 2) písm. b) těchto VOP a přesto zážitek na základě zpřístupněných údajů využije nebo ho umožní využít třetí osobě, je povinen nahradit poskytovateli služeb škodu, kterou mu tím způsobí.
 3. c) Není-li v průvodním dopise k příslušnému zážitku (službě) uvedeno jinak, nebo po 14ti denní lhůtě, objednatel má právo odstoupit od smlouvy od okamžiku jejího uzavření do okamžiku rezervace služby a v rámci platnosti poukazu za předpokladu, zaplatí-li poskytovateli odstupné ve výši 30% z ceny služby (k pokrytí nákladů vynaložených v souvislosti s plněním uzavřené smlouvy).
 4. Reklamace
 5. Poskytovatel služeb je povinen příjemci služeb zajistit poskytnutí služeb specifikovaných v dárkovém balíčku v souladu s uzavřenou smlouvou, těmito VOP a obecně závaznými právními předpisy.
 6. Nesplní-li poskytovatel služeb své povinnosti vyplývající ze smlouvy řádně a včas, je příjemce služby povinen vady poskytnuté služby u poskytovatele reklamovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 kalendářních dnů od skončení poskytování služby. V případě, že poskytnutí služby neproběhlo vůbec, je příjemce služby povinen vady poskytnuté služby u poskytovatele reklamovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 měsíců plynoucích od prvního dne, kdy měla být služba poskytnuta (kdy mělo být započato s jejím poskytováním).
 7. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci a je povinen v ní uvést číslo zážitkového certifikátu/poukazu a popsat vady poskytnuté služby.
 8. Poskytovatel služeb reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího řádného uplatnění, vyřídí. Pro případ zamítnutí reklamace poskytovatel služeb zákazníkovi vydá písemné odůvodnění (přičemž písemnou formou se pro účely reklamačního řízení rozumí i emailová forma).
 9. Nesplní-li poskytovatel služby svou povinnost dodat objednateli (příjemci služby) dárkový balíček (zážitkový certifikát/poukaz, univerzální certifikát/poukaz nebo zážitkový balíček) popř. Dárek, který je s ním poskytován, objednatel (příjemce služby) je povinen tuto skutečnost u poskytovatele služby reklamovat bez zbytečného odkladu.
 10. V případě, že příjemce služeb řádně uplatní oprávněnou reklamaci, má právo na odstranění vad poskytované služby a není-li to možné, má právo na přiměřenou slevu z ceny, kompenzaci, případně může od smlouvy odstoupit. Pokud jsou dány podmínky pro odstoupení od smlouvy z důvodu na straně poskytovatele služeb, má příjemce služeb právo na vrácení uhrazené ceny služby.
 11. Je-li příjemci služby již při uplatnění či čerpání služby zřejmé, že služby nejsou poskytovány řádně, doporučuje poskytovatel služby příjemci služby, zajistit si důkazy o vadném poskytování služby pro usnadnění případné reklamace nebo uplatnění nároku na náhradu škody (pořídit fotografie, videozáznam, potvrzení svědky apod.) a předložit je poskytovateli služby při reklamaci nebo uplatnění jiných nároků.
 12. Každý příjemce nebo objednatel služby, který je zároveň spotřebitelem, je oprávněn se v případě neuznání reklamace, nebo jakéhokoliv jiného sporu s poskytovatelem služeb (tedy v případě, pokud se příjemce služby domnívá, že jej poskytovatel služeb poškodil nebo nedostál svým závazkům) obrátit na nezávislé centrum řešení spotřebitelských sporů České obchodní inspekce (ČOI) a zahájit bezplatný proces mimosoudního jednání. Podrobnosti o podmínkách a způsobu zahájení mimosoudního jednání naleznete na stránkách www.coi.cz nebo zde (vložit odkaz: http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/ ).
 13. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies
 14. Příjemce služby souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem poskytovatele služeb na elektronickou adresu příjemce služby a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení poskytovatelem služeb na elektronickou adresu příjemce služby.
 15. Příjemce služby souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na internetové stránce možné provést a závazky poskytovatele služeb z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač příjemce služby, může příjemce služby souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
 16. Závěrečná ustanovení

Fotografie zobrazené u zážitků na webových stránkách mohou být ilustrační.

Tyto VOP jsou platné od 1.10.2017